WeSC: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)

8-11-2012 — /europawire.eu/ — Aktieägarna i WeSC AB (publ), org. nr. 556578-2496 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 november 2012 kl 16.00 i Bolagets lokaler på adress Karlavägen 108, 14 tr. i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman ska:

–       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken lördagen den 17 november 2012 (notera att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 16 november 2012),

–       dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: WeSC AB (publ), Roger Sacklén, Box 272 89, 102 53 Stockholm, per telefon 08‐46 50 50 00, per telefax 08‐46 50 50 99 eller per e‐mail stamma@wesc.com, senast måndagen den 19 november 2012, kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på extra bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) fredagen den 16 november 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person‐ eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två). Till anmälan bör i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt i original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wesc.com samt skickas

utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Dagordningens godkännande
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 6 november 2012 att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor:

Bolagets aktiekapital ökas med högst 166 894,97 kronor genom nyemission av högst 1 846 526 aktier. Teckningskursen är 11,60 kronor.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara onsdagen den 28 november 2012.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt skall tilldelningen ske till Theodor Dalenson, som är garant av emissionen.

Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 30 november 2012 till och med den 14 december 2012.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 30 november 2012 till och med den 14 december 2012. Teckning skall i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning.

Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant skall ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den sista dagen i teckningsperioden. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finns tillgängligt på Bolagets kontor på Karlavägen 108, 14 tr. i Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.wesc.com senast fr.o.m. fredagen den 9 november 2012. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Därutöver finns fullmaktsformulär att tillgå på Bolagets webbplats.

_________________

Stockholm i november 2012

WeSC AB (publ)

Styrelsen

Denna information skickades av Cision http://www.cision.com

Follow EuropaWire on Google News
EDITOR'S PICK:

Comments are closed.