WeSC: Styrelsen för WeSC offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka 21 MSEK

8-11-2012 — /europawire.eu/ — Styrelsen för WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 21 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 23 november 2012.

· Nyemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets likviditet vilken påverkats negativt av sena betalningar från Bolagets distributörer i södra Europa.

· Theodor Dalenson har i egenskap av garant förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande hela emissionsbeloppet. Härtill har avsiktsförklaring om deltagande lämnats av Nove Capital och Greger Hagelin som tillsammans representerar drygt 15 procent av utestående aktier i Bolaget.

· Fyra (4) befintliga aktier i WeSC ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 11,60 SEK.

· Teckningsperioden löper från och med den 30 november till och med den 14 december 2012.

· Delårsrapporten för perioden 1 maj – 31 oktober 2012 tidigareläggs till den 7 december 2012.

BAKGRUND OCH MOTIV

Som WeSC tidigare kommunicerat har Bolagets distributörer en fortsatt besvärlig situation till följd av skuldkrisen i Europa. Detta har bland annat inneburit försenade betalningar vilket påverkat WeSC:s likviditetssituation senaste månaderna. Mot bakgrund av detta har WeSC:s styrelse fattat beslut om att stärka Bolagets kapitalbas genom en fullt garanterad företrädesemission. Kapitaltillskottet kommer vidare underlätta för Bolaget att efterleva särskilda villkor, så kallade covenants, gentemot Bolagets kreditgivare.

EMISSIONSVILLKOR
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 28 november 2012. Detta innebär att WeSC:s aktie kommer att handlas exklusive rätt till tilldelning av teckningsrätter från och med den 26 november 2012. Fyra (4) befintliga aktier i WeSC ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 11,60 SEK, vilket motsvarar en rabatt om cirka 39 procent jämfört med senaste betalkurs den 6 november 2012. Den totala emissionslikviden uppgår till 21,4 MSEK. Teckningsperioden löper från och med den 30 november till och med den 14 december 2012.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter kommer styrelsen att, i enlighet med de fördelningsprinciper som kommer att anges i styrelsens fullständiga beslut, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan teckningsrätter.

Med anledning av tidpunkten för nyemissionen kommer WeSC att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten som avser perioden 1 maj – 31 oktober 2012 till den 7 december 2012.

Nyemissionen förutsätter att den extra bolagsstämman den 23 november 2012 godkänner styrelsens beslut. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs separat och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.wesccorp.com, från och med den 7 november 2012. Styrelsens fullständiga beslut kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida från och med den 9 november 2012.

Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i WeSC att öka med högst 1 846 526 aktier till högst 9 232 630 aktier. Varje aktie berättigar till en röst.

EMISSIONSGARANTI OCH AVSIKTSFÖRKLARINGAR

Theodor Dalenson har i egenskap av garant förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande hela emissionsbeloppet. Ersättning utgår med 5 procent för garantiåtagandet. Härtill har avsiktsförklaring om deltagande lämnats av Nove Capital och Greger Hagelin. Dessa parter representerar tillsammans drygt 15 procent av utestående aktier i Bolaget. Ingen garantiersättning utgår för aktier tecknade av Nove Capital eller andra bolag närstående garanten.

PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR NYEMISSIONEN

Extra bolagsstämma i WeSC                                             23 november 2012

Sista handelsdag i aktien med rätt till teckningsrätter           23 november 2012

Informationsbroschyr offentliggörs omkring den                   26 november 2012

Första handelsdag i aktien utan rätt till teckningsrätter         26 november 2012

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen                   28 november 2012

Teckningsperiod i nyemissionen                                         30 november – 14 december 2012

Handel i teckningsrätter                                                     30 november – 11 december 2012

Handel i betalda tecknade aktier (BTA)                               30 november 2012 till dess nyemissionen                                                                       registreras av Bolagsverket

Delårsrapport för 1 maj – 31 oktober 2012 offentliggörs        7 december 2012

Resultatet av nyemissionen offentliggörs omkring den         19 december 2012

EXTRA BOLAGSSTÄMMA OCH INFORMATIONSBROSCHYR

I övrigt hänvisar WeSC till kallelsen till den extra bolagsstämman, som offentliggörs den 7 november 2012, samt den informationsbroschyr avseende nyemissionen som beräknas offentliggöras omkring den 26 november 2012.

RÅDGIVARE
Remium Nordic AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till WeSC i samband med transaktionen.

Stockholm den 7 november 2012

WeSC AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Greger Hagelin, Verkställande direktör, +46 7 071 30 331

WeSC är ett varumärke som har sina rötter i skateboardkulturen och som arbetar med design,

produktion och försäljning av kläder och accessoarer inom segmentet “streetfashion”. Bolaget har

sedan starten 2000 vuxit till ett företag med försäljning i över 2 600 butiker via distributörer och licenstagare i 20 länder samt med egen distribution i Sverige, England, Danmark, Tyskland och Österrike. WeSC:s aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i WeSC kommer endast att ske genom den informationsbroschyr som WeSC avser att offentliggöra omkring den 26 november 2012.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

###

Denna information skickades av Cision http://www.cision.com

 

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.