Отговор на Български Енергиен Холдинг ЕАД във връзка със започналата процедура за проучване за злоупотреба с монополно положение

4-12-2012 — /europawire.eu/ — Във връзка със започналата процедура за проучване за злоупотреба с монополно положение (Дело № COMP/39.767-БЕХ) „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е упълномощен да заяви следното:

От  м. юни тази година БЕХ и дъщерните му дружества са предприели всички необходими действия за прилагане на изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет в работата си. Дъщерните дружества на холдинга – АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица Изток 2 и НЕК, изготвиха правила за провеждане на процедури за продажба на електроенергия на едро. Тези правила са публикувани на интернет сайтовете на компаниите. Всички процедури, провеждани от дружествата досега, са в пълно съответствие и при спазване на правилата за търговия.

„Българският Енергиен Холдинг“ очаква с разделянето на НЕК и ЕСО и обявените от дружествата ни открити процедури за търговия на електроенергия ще бъде затвърдена волята на Република България да приложи на практика либеризационните процедури от Третия енергиен пакет.

След разделянето на НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД ще бъдат преразгледани всички договори за производство и доставка на енергия на пазара, в духа на либерализационните изисквания на Третия енергиен пакет.
Елемент от въведената прозрачност на пазара са и оповестените през миналата седмица нови правила за пренос на природен газ от страна на Булгартрансгаз.

„Български Енергиен Холдинг“ и неговите дружества ще окажат пълно съдействие на Европейската комисия и нейното намерение да установи има ли злоупотреба с монополно положение на енергийния пазар в България. Бихме искали да припомним, че започналата процедура не означава, че ЕК е установила окончателно нарушение и в тази връзка „Българският Енергиен Холдинг“ ще направи всичко възможно като представител на държава членка на ЕС да приложи успешно чл. 101 и 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

###

EDITOR'S PICK:

Comments are closed.